تعداد دفعات بازدید : 827 ماخذ : شهرداری
آگهی مناقصه عمومی - احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی - نوبت اول


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شهرداری امیرکلا
احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی - نوبت اول


1- نام دستگاه مناقصه گذار : شهرداری امیرکلا
2- نوع مناقصه : احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی
3- مبلغ اعتبار پیش بینی شده :  789/146/376/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و هفتصد و هشتاد و نه ریال )
4- نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری امیرکلا
5- مبلغ تضمین :  000/628/10 ریال ( ده میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار ریال )
6- محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه : در محل شهرداری تا پایان وقت اداری27/11/90
7- محل و مهلت تحویل اسناد مناقصه : در محل شهرداری امیرکلا                                  تا پایان وقت اداری 29/11/90 می باشد .
محمد حاجی اسماعیلی
شهردار امیرکلا


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد