تعداد دفعات بازدید : 1137 ماخذ : شهرداری
جلسه شورای اداری پرسنل شهرداری امیرکلا


                      جلسه شورای اداری پرسنل شهرداری امیرکلا

به گزارش روابط عومی شهرداری امیرکلا ، اولین جلسه شورای اداری  باحضورشهردارمحترم ،اعضای شورای اسلامی شهروکلیه پرسنل شهرداری امیرکلادرتالارامیربرگزارگردید.

دراین مراسم ابتداریاست محترم شورای اسلامی شهرامیرکلا جناب آقای رضاسلیمانی درموردجایگاه شهرداری وشورای شهروجایگاه کارکنان محترم درایجادشهری آرمانی صحبت نمودوانسجام ادارای کلیه پرسنل راهدف ازبرگزاری این جلسه دانست.

درادامه شهردار محترم امیرکلا مهندس سید مرتضی شفیعی ضمن تقدیر وتشکراززحمات بی شائبه پرسنل زحمتکش شهرداری وشورای شهرتاکید کرد تمام نیروهای واحدهای مختلف شهرداری همگی ازخانواده شهرداری بوده وازهم جدانمیباشندودرمواقع لزوم بایست همه پای کارآمده ورضایتمندی شهروندان محترم جزاصلی ترین هدفشان باشد.

وی افزودتکریم ارباب رجوع ورفتارمناسب باارباب رجوع وپوشش مناسب پرسنل درمحیط اداری از مهمترین مسائل می باشدازپرسنل شهرداری تقاضانمودباشهروندان شهرمداراوباتلاش مضاعف  خودباعث پیشرفت مجموعه شهرداری ومتعاقبا شهرامیرکلاشوند.

جناب آقای محسن قائمی سخنگوی شورای اسلامی شهرنیزبابیان اینکه همه پرسنل جزءپیکره شهرداری می باشند این مجموعه راازآن خوددانسته ودرجهت ارتقای سیستم شهرداری ازهیچ  تلاشی مضایقه ننمایند.

درپایان مراسم اززحمات چندین ساله مهندس دعاگویان معاونت فنی سابق شهرداری وشهردارکنونی گتاب ومهندس عبادیان مسئول واحدعمرانی شهرداری وشهردارکنونی شهرمرزیکلا که هردوعزیزاز پرسنل شهرداری امیرکلا بوده اندبا اعطای لوح تقدیری قدردانی گردید.

تصاویرجلسه شورای اداری ذیلاقابل رویت است:


نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان دانلود فایل ضمیمه برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد