آخرین مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه مرکز cNG    [1398/07/17] [شهرداری]
شرایط مزایده تابلو بیلبوردهای سطح شهر امیرکلا    [1397/06/14] [شهرداری]
شرایط شرکت در مزایده جایگاه CNG شهرداری امیرکلا    [1397/05/05] [شهرداری]
مناقصه خدمات جمع آوری زباله و رُفت و روب سطح شهر و نگهداری بخشی از فضای سبز شهری    [1397/03/05] [شهرداری]
مزایده جایگاه CNG شهرداری به صورت اجاره    [1397/03/05] [شهرداری]
آگهی واگذاری زمین به صورت اجاره به منظور احداث پل عابر پیاده    [1396/12/12] [شهرداری]
آگهی مزایده زمین    [1396/10/25] [شهرداری]
مزایده یک قطعه زمین متعلق به شهرداری واقع در خیابان شهید بهشتی    [1396/08/21] [شهرداری]
واگذاری مکان به صورت اجاره جهت احداث پل عابر پیاده در کمربندی    [1396/03/15] [شهرداری]
شرایط مناقصه انجام اُمور خدمات شهری و فضای سبز شهری    [1396/02/24] [شهرداری]
شرایط مزایده تابلو بیلبوردهای سطح شهر امیرکلا    [1395/11/10] [شهرداری]
آگهی مناقصه ساختمان "سرای مهر" در بلوار ساحلی    [1395/10/25] [شهرداری]
آگهی مزایده 2 مخزن بنزین (نوبت اول)    [1395/10/05] [شهرداری]
آگهی مزایده 6 اصله تابلوی بیلبورد واقع در بلوار آیت الله طالقانی    [1395/09/28] [شهرداری]
آگهی مزایده جایگاه CNG شهرداری امیرکلا    [1395/07/24] [شهرداری]
آگهی مزایده عمومی یک اصله بیلبورد تبلیغاتی دو نمایه واقع در ضلع جنوبی میدان نماز    [1395/05/07] [شهرداری]
آگهی تجدید مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز حاشیه و رفیوژ کمربندی    [1395/07/12] [شهرداری]
مناقصه نگهداری فضای سبز حاشیه و رفیوژ وسط کمربندی امیرکلا به مساحت تقریبی 85000 مترمربع    [1395/03/27] [شهرداری]
مزایده عمومی 2 عدد مخزن بزرگ بنزین    [1394/10/10] [شهرداری]
مزایده عمومی زمین    [1394/10/10] [شهرداری]
آگهی تجدید مزایده عمومی مکان معروف به «شب های شمال»    [1394/05/24] [شهرداری]
تجدید مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر    [1394/04/24] [شهرداری]
تجدید مزایده مکان معروف به «شب های شمال» در ورودی دانشگاه آریان    [1394/04/24] [شهرداری]
مناقصه اصلاح میادین شهیدان نجاریان و امیر پازواری و دوربرگردان های حدفاصل آن ها    [1394/04/10] [شهرداری]
مناقصه نگهداری فضای سبز کمربندی به مساحت تقریبی 85000 مترمربع    [1394/03/09] [شهرداری]
مزایده زمین    [1393/03/04] [شهرداری]
رنگ آمیزی جداول و تیر چراغ برق ها و خط کشی معابر    [1393/03/01] [شهرداری]
احداث کانال 1000    [1393/03/01] [شهرداری]
شرایط تجدید مناقصه عمومی رنگ آمیزی جداول ، خط کشی معابر و رنگ آمیزی تیرهای چراغ برق    [1393/01/29] [شهرداری]
اجرای زیرسازی ، جدول ، رفیوژ و کانیو خیابان ساحلی    [1392/12/26] [شهرداری]
ادامه احداث کانال کمربندی معروف به امیرتا امیر    [] [شهرداری]
تجدید مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز رفیوژ وسط و حاشیه بلوار کمربندی    [] [شهرداری]
مناقصه عمومی نوبت اول- رنگ آمیزی جداول و تیر های چراغ برق، خط کشی معابر    [] [شهرداری]
شرایط مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز    [] [شهرداری]
شرایط تجدید مناقصه عمومی اجرای کانال 1000    [] [شهرداری]
آگهی وشرایط مناقصه جمع آوری زباله های سطح شهر    [] [شهرداری]
مناقصه لکه گیری و آسفالت سطح شهر - نوبت دوم    [] [شهرداری]
آگهی مناقصه عمومی جمع آوری زباله های سطح شهر - نوبت اول    [] [شهرداری]
مناقصه احداث کانال امیر تا امیر    [] [شهرداری]


طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد