شرایط مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز
تعداد دفعات بازدید : 2238

تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۹

ماخذ : شهرداری


 شرایط مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز

در پی درج آگهی مناقصه عمومی این شهرداری در روزنامه دیار سبز به عنوان مناقصه گزار از کلیه پیمانکاران که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت به همکاری و ارایه پیشنهادات خود می نماید
1- کلیه متقاضیان باید دارای صلاحیت از حوزه معاونت عمرانی استانداری در رشته مربوط و دارای حسن سابقه انجام کار مشابه باشند و همچنین دارای امکانات جهت اجرای عملیات باشند.
2- نوع عملیات : نگهداری فضای سبز رفیوژ وسط حاشیه دو طرف بلوار کمربندی به مساحت تقریبی 000/50 متر مربع
3- شرکت کنندگان باید مبلغ 000/000/75 ریال ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری امیرکلا یا وجه نقد به حساب سپرده 3100003174008 شهرداری نزد بانک ملی شعبه امیرکلا ، جهت شرکت در مناقصه ارایه نمایند و هیچگونه تضمین دیگری قابل پذیرش نیست.
4-  شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
5-  شهرداری مجاز به افزایش یا کاهش 25 درصدی مبلغ قرارداد می باشد.
6- مدت دریافت اسناد مناقصه 7 روز از انتشار آگهی مرحله دوم مناقصه از واحد مالی شهرداری(امور قراردادها) و مهلت تحویل اسناد به شهرداری حداکثر 10 روز پس از مرحله دوم آگهی به دبیرخانه شهرداری خواهد بود.
7- پرداخت ها از محل اعتبارات داخلی و پس از ارایه صورت وضعیت و تایید از سوی واحد فضای سبز و معاونت فنی و عمرانی شهرداری در حد مقدورات خواهدبود.
8- کلیه هزینه ها و کسورات متعلقه از قبیل بیمه، مالیات، هزینه آگهی و.... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
9- چنانچه بر اساس اعلام کمیسیون به ترتیب برنده اول ، دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد با شهرداری نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
10- برنده مناقصه باید امکانات و توانایی مالی جهت ارایه ضمانت نامه بانکی جهت عقد قرارداد در موعد مقرر که از طرف شهرداری اعلام خواهد شد را داشته باشد. 
                                  11- شرح کار بر اساس شرایط پیوستی و نوع کمیت کار مشخص  می باشد.
  12-              کمیسیون با حداقل سه  شرکت کننده قابل قبول خواهد بود.
13- کلیه پیشنهادات باید در سه پاکت جداگانه(الف ب ج) بصورت جداگانه و در لاف مخصوص و لاک و مهر شده و بدون قلم خوردگی و مخدوش و مشروط به شرح ذیل به دبیرخانه شهرداری در موعد مقرر تحویل و رسید دریافت نماید
1-15- پاکت الف: شامل ضمانت نامه بانکی
2-15- پاکت ب: شامل صلاحیت پیمانکار و اسناد و مدارک و سابقه و حسن انجام کار وبرگه های جزئیات عملیات اجرایی و لیستی از امکانات در اختیار شرکت جهت اجرای پروژه اعم از ماشین الات و سایر امکانات و این برگه سایر فرم های پیوستی تکمیل شده با درج تاریخ و امضا ارایه اساس نامه شرکت با آخرین تغییرات و گواهی صلاحیت از سوی معاونت عمرانی استانداری و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده
3-15- پاکت ج: شامل قیمت پیشنهادی بر اساس متر مربع برای مدت یکسال بدون قلم خوردگی و مشروط و مخدوش در فرم شماره یک ارایه شده
16- مسئولیت تعداد کارهای مجاز به عهده پیمانکار خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
17- کمیسیون معاملات راس ساعت 8 مورخ 19/11/92 در محل این شهرداری تشکیل می گردد.
18- مدت اجرای پروژه حداکثر تا 12 ماه خواهد بود.
19- محل تحویل اسناد و پاکت ها واحد دبیرخانه شهرداری خواهد بود.

20- به پیشنهادت ناقص، مشروط، دارای قلم خوردگی و بدون مهر و امضا و آدرس دقیق و تلفن تماس و ضمانت نامه و ارایه پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

برای دانلود فایل ضمیمه اینجا کلیک کنید.

نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد