شرایط تجدید مناقصه عمومی رنگ آمیزی جداول ، خط کشی معابر و رنگ آمیزی تیرهای چراغ برق
تعداد دفعات بازدید : 2784

تاریخ : ۱۳۹۳/۱/۲۵

ماخذ : شهرداری


در پی درج آگهی تجدید مناقصه عمومی این شهرداری در روزنامه دیار سبز به عنوان مناقصه گزار از کلیه پیمانکاران که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت به همکاری و ارایه پیشنهادات خود می نماید
1-   کلیه متقاضیان باید دارای صلاحیت از حوزه معاونت عمرانی استانداری در رشته های راه باند یا راهداری یا ابنیه و حسن سابقه انجام کار مشابه و همچنین دارای امکانات جهت اجرای عملیات باشند.
2-     نوع عملیات : رنگ آمیزی جداول ، خط کشی معابر و رنگ آمیزی تیرهای پراغ برق .
3-   شرکت کنندگان باید مبلغ 000/500/133 ریال ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری امیرکلا یا وجه نقد به حساب سپرده 3100003174008 شهرداری نزد بانک ملی شعبه امیرکلا ، جهت شرکت در مناقصه ارایه نمایند و هیچگونه تضمین دیگری قابل پذیرش نیست.
4-     شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
5-     شهرداری مجاز به افزایش یا کاهش 25 درصدی مبلغ قرارداد می باشد.
6-   مدت دریافت اسناد مناقصه تا 7 روز از انتشار آگهی مناقصه از واحد مالی شهرداری(امور قراردادها) و مهلت تحویل اسناد به شهرداری حداکثر 10 روز پس از آگهی به دبیرخانه شهرداری خواهد بود.
7-   پرداخت ها از محل اعتبارات داخلی و پس از ارایه صورت وضعیت و تایید از سوی واحد عمران و معاونت فنی و عمرانی شهرداری در حد مقدورات خواهدبود.
8-     کلیه هزینه ها و کسورات متعلقه از قبیل بیمه، مالیات، هزینه آگهی و.... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
9-    چنانچه بر اساس اعلام کمیسیون به ترتیب برنده اول ، دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد با شهرداری نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
10- برنده مناقصه باید امکانات و توانایی مالی جهت ارایه ضمانت نامه بانکی جهت عقد قرارداد در موعد مقرر که از طرف شهرداری اعلام خواهد شد را داشته باشد در غیراینصورت مبلغ سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
11-شرح کار بر اساس شرایط پیوستی و دادن ضمانت لازم جهت دوام کار به مدت قید شده در شرایط کاری            می باشد.
12-کمیسیون با حداقل یک شرکت کننده قابل قبول خواهد بود.
13- کلیه پیشنهادات باید در سه پاکت جداگانه(الف – ب – ج) بصورت جداگانه و در لاف مخصوص و لاک و مهر شده و بدون قلم خوردگی و مخدوش و مشروط به شرح ذیل به دبیرخانه شهرداری در موعد مقرر تحویل و رسید دریافت نماید .
1-13- پاکت الف: شامل ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی  .
2-13- پاکت ب: شامل صلاحیت پیمانکار و اسناد و مدارک و سابقه و حسن انجام کار وبرگه های جزئیات عملیات اجرایی و لیستی از امکانات در اختیار شرکت جهت اجرای پروژه اعم از ماشین الات و سایر امکانات و این برگه سایر فرم های پیوستی تکمیل شده با درج تاریخ و امضا و ارایه اساس نامه شرکت با آخرین تغییرات و گواهی صلاحیت از سوی معاونت عمرانی استانداری و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده.
3-13- پاکت ج: شامل قیمت پیشنهادی بر اساس عناوین اعلام شده در فرم پیشنهاد قیمت بدون قلم خوردگی و مشروط و مخدوش در فرم شماره یک ارایه شده .
14- مسئولیت تعداد کارهای مجاز به عهده پیمانکار خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
15- کمیسیون معاملات راس ساعت 8 صبح مورخ 6/2/93 در محل این شهرداری تشکیل می گردد.
16- مدت اجرای پروژه 2 ماه می باشد .
17- محل تحویل اسناد و پاکت ها واحد دبیرخانه شهرداری خواهد بود.

18- به پیشنهادت ناقص، مشروط، دارای قلم خوردگی و بدون مهر و امضا و آدرس دقیق و تلفن تماس و ضمانت نامه و ارایه پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد