خیابان امام ( ره ) - شهرداری امیرکلا 

تلفن:3- 60 21 35 32     پیش شماره: 011

فکس : 67 21 35 32

  

تلفن شورای شهر :  7 -  16 55 34 32         

نمابر :  16 55 34 32

 

لطفا نظرات خود را از طریق پست الکترونیکی شهرداری و یا ورود به بخش نظرات و پیشنهادات ارسال فرمائید:

E-mail : info@amirkola.ir 

 لطفا جهت پیگیری پیام های خود نام و شماره تماس خود را در پیام خود قرار دهید

 
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد