ادامه احداث کانال کمربندی معروف به امیرتا امیر
تعداد دفعات بازدید : 2338

تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۵

ماخذ : شهرداری


 آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول)


عنوان مناقصه : ادامه احداث کانال کمربندی معروف به امیرتا امیر

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : 7 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم امورمالی شهرداری مبلغ و نوع تعیین: ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری امیرکلا به مبلغ 95/000/000 ریال

شرایط تجدیدمناقصه عمومی اجرای کانال

در پی درج آگهی تجدیدمناقصه عمومی این شهرداری در روزنامه فجر خزر به عنوان مناقصه گزار از کلیه پیمانکاران که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت به همکاری و ارایه پیشنهادات خود می نماید
1- کلیه متقاضیان باید دارای صلاحیت از حوزه معاونت عمرانی و استانداری در رشته آبیاری زهکشی و راه و باند و ابنیه دارای حسن سابقه انجام کار مشابه باشند و همچنین دارای امکانات جهت اجرای عملیات باشند.
2-    مبلغ اعتبار پیش بینی شده به مبلغ 000/000/000/4 ریال از منابع داخلی شهرداری می باشد
3-    نوع عملیات و عنوان پروژه احداث کانال 1000 با لوله مسلح مطابق دتایل اجرای پیوستی
4- شرکت کنندگان باید مبلغ 000/000/200 ریال ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری امیرکلا یا وجه نقد به حساب سپرده 3100003174008 شهرداری نزد بانک ملی شعبه امیرکلا ، جهت شرکت در مناقصه ارایه نمایند و هیچگونه تضمین دیگری قابل پذیرش نیست.
5-    شهرداری در رد یا قبول کلیه پبیشنهادات مختار است.
6-     شهرداری مجاز به افزایش یا کاهش 25 درصدی مبلغ اعتبار می باشد.
7- مدت دریافت اسناد مناقصه 7 روز از انتشار آگهی مرحله دوم تجدید مناقصه از واحد مالی شهرداری و مهلت تحویل اسناد به شهرداری حداکثر 10 روز پس از مرحله دوم آگهی خواهد بود.
8- پرداخت ها از محل اعتبارات داخلی و پس از ارایه صورت وضعیت و تایید از سوی واحد عمرانی و معاونت فنی و عمرانی شهرداری در حد مقدورات خواهدبود.
9-    هیچگونه تعدیل و تفاوت مصالح قابل پرداخت نمی باشد.
10-کلیه هزینه ها و کسورات متعلقه از قبیل بیمه، مالیات، هزینه آگهی عوارض و هزینه آزمایش عملیات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
11-  چنانچه بر اساس اعلام کمیسیون برنده اول و دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد با شهرداری نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
12-  برنده مناقصه باید امکانات و توانایی مالی جهت ارایه ضمتانت نامه بانکی جهت عقد قرارداد در موعد مقرر که از طرف شهرداری اعلام خواهد شد را داشته باشد.
13-     کمیسیون با حداقل سه شرکت کننده قابل قبول خواهد بود.
14-  کلیه پیشنهادات باید در سه پاکت جداگانه(الف ب ج) بصورت جداگانه و در لاف مخصوص و لاک و مهر شده و بدون قلم خوردگی و مخدوش و مشروط به شرح ذیل به دبیرخانه شهرداری در موعد مقرر تحویل و رسید دریافت نماید
1-14- پاکت الف: شامل ضمانت نامه بانکی
2-14- پاکت ب: شامل صلاحیت پیمانکار و اسناد و مدارک و سابقه و حسن انجام کار وبراورد و نقشه های ارایه شده توسط شهرداری و لیستی از امکانات در اختیار شرکت جهت اجرای پروژه اعم از ماشین الات و سایر امکانات و این برگه سایر فرم های پیوستی تکمیل شده با درج تاریخ و امضا ارایه اساس نامه شرکت با آخرین تغییرات و گواهی صلاحیت از سوی معاونت عمرانی استانداری و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده
3-14- پاکت ج: شامل قیمت پیشنهادی بر اساس فهرست بها آبیاری و زهکشی سال 1392 بدون قلم خوردگی و مشروط و مخدوش در فرم شماره یک ارایه شده
15- مسئولیت تعداد کارهای مجاز به عهده پیمانکار خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
16- کمیسیون معاملات راس ساعت 8 مورخ 14/11/92 در محل این شهرداری تشکیل می گردد.
17- مدت اجرای پروژه حداکثر تا 4 ماه خواهد بود.
18- محل تحویل اسناد و پاکت ها واحد دبیرخانه شهرداری خواهد بود.

19- به پیشنهادت ناقص، مشروط، دارای قلم خوردگی و بدون مهر و امضا و آدرس دقیق و تلفن تماس و                ضمانت نامه و ارایه پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد

نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان
طراحی و اجرا توسط شرکت تحلیل گران آمارد